ปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน พ.ศ. 2565

Department of FisheriesThailand Flag

วิดีโอแนะนำ

สารคดีการประมงพื้นบ้านของประเทศไทย

กิจกรรม

เวทีเสวนาออนไลน์

ความท้าทายของการประมงพื้นบ้าน

และการเพาะเลี้ยงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

งานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้านปี พ.ศ.2565

Highlights:

- บทบาทและความสำคัญของประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย
- นโยบายด้านประมงของไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
- ผลกระทบ และแนวทางในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการทำประมง และการเพาะเลี้ยง
- บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการรับมือสถานกาณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก

การประมงพื้นบ้าน ยกระดับความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วันที่ :
2 สิงหาคม 2565
เวลา :
9.30 - 12.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง กรุงเทพมหานคร
วิทยากร :
กำหนดการ :
พื้นหลัง :
แนวนอน สำหรับคอมพิวเตอร์
แนวตั้ง สำหรับมือถือ

วิทยากร

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

อธิบดีกรมประมง

รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ

ผู้ดำเนินรายการ

นายสมเกียรติ สมรรถการ

สมาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา

สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง

นายดำรง แดงโชติ

สมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายประวัติ พิริยศาสน์

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ศ.ดร. รัตนา ชื่นภักดี

Too Big To Ignore GP for Small-Scale Fisheries Research

ผลงานเด่นกรมประมง

ส่งเสริมประมงพื้นบ้าน อย่างยั่งยืน

เสียงจากผู้ผลิตสัตว์น้ำพื้นบ้าน

นายชัยวัฒน์

ชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง จ.หนองคาย

นายแสน เศษสม

ชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง จ.หนองคาย

นายสิทธิกร หัสกรรณ

สมาชิกผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านกองนา จ.หนองคาย

คุณถนอม สมศรี

ประธานคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ประมง บ้านกองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา

เลขากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ บ้านไหนหนัง จ.กระบี่

นางอภิญญา วันศุกร์

เลขากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ บ้านไหนหนัง จ.กระบี่

นายโกวิท มุคุระ และ นายภูวดล เล่ชาย

ประธานและรองประธานองค์กรชุมชนประมงบ้านไหนหนัง จ.กระบี่

นายเหยด สีหมาด

ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บ้านอ่างทองหลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

นายเรืองเดช คล่องดี

ประธานศูนย์เรียนรู้ ธนาคารปูม้า บ้านท่าคลอง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

นายปิยะ เทศแย้ม

ประธานสมาพันธ์สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน แห่งประเทศไทย

แบ่งปัน

เรื่องราวของคุณ