การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย


แผนงานนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้กรมประมงในฐานะของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในดูแลเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตกุ้งและอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน โดยผ่านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม การปรับปรุงพันธุ์ กุ้งแชบ๊วยให้เติบโตเร็วและมีความต้านทานโรค เพื่อให้กุ้งแชบ๊วยพร้อมเป็นกุ้งเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศในอนาคต รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิต กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งแชบ๊วย และพัฒนาแนวทางการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของกรมประมง มาวิเคราะห์และสร้างแนวทางการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านการการพัฒนาการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับในกุ้งทะเลตลอดสายการผลิตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทยแผนงานนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้กรมประมงในฐานะของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในดูแลเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตกุ้งและอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน โดยผ่านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม การปรับปรุงพันธุ์ กุ้งแชบ๊วยให้เติบโตเร็วและมีความต้านทานโรค เพื่อให้กุ้งแชบ๊วยพร้อมเป็นกุ้งเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศในอนาคต รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิต กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งแชบ๊วย และพัฒนาแนวทางการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของกรมประมง มาวิเคราะห์และสร้างแนวทางการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านการการพัฒนาการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับในกุ้งทะเลตลอดสายการผลิตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย     แบบฟอร์มเสนอแผนงานการประกอบการเสนอของบประมาณ
Lao PDR   2021-05-12 22:40

Lao PDR Research


Lao PDR   2021-03-11 00:32

Research


Disease  Title : Efficiency of Bitter Cucumber (Momordica charantia) Crude Extracts On Total Haemocyte Count, Phagocytic Activity and The Inhibition              of  Vibrio sp. in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon, Fabricius, 1798)  Author :  Orn-anong Kongtawee 1*   Jumreonsri Thavornsuwan1                    Jiraporn Kasornchandra2  and Pensri Boontamchouy1 Title : Effects of Temperature and Salinity on Physiology Response and Susceptibility to White Spot Syndrome Virus (WSSV) in                                   Black Tiger  Shrimp (Penaeus monodon, Fabricius, 1798) Author :  Chatchawal  Intramontree 1*  and Montrira  Thavornyutikarn2 Title : Effect of Kariyat (Andrographi paniculata Nees) on Expression of Immune-related Genes and Survival rate of Pacific White Shrimp            (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) After White Spot Syndrome Virus  Challenge Author :  Juliwan Roongkamnertwongsa 1    Valuka Kritrachtanan 2                   Jiraporn Jarungsriapisit 1  and Somporn Roongkamnertwongsa 1 Title : Effects of Kariyat (Andrographi paniculata Nees) in Feed mixed with Different Top coat Binders on Immune System and  Disease            Resistance of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Author :  Juliwan Roongkamnertwongsa *   Jiraporn Jarungsriapisit                    and Somporn Roongkamnertwongsa Title : Prevalence and risk factors of Acute Hepatopancretic Necrosis Disease (AHPND) in Pacific white shrimp (Litopenaeus  vannamei             Boone, 1931) in Rayong and Chantaburi Provinces Author :  Jiraporn Kasornchandra 1*   Sompit  Yaemkasem 2                   Tidaporn  Chaweepak 3        and Visana Boonyawiwat 4 Title : Study on Risk Factors Associated with Acute Hepatopancretic Necrosis Disease (AHPND) in Pacific White Shrimp (Litopenaeus            vannamei Boone,1931) Author :  Visana Boonyawiwat 1   Janejit  Khongkumnerd 2                 Sompit  Yaemkasem 3   and Jiraporn Kasornchandra 4*               Title : Efficiency of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Extract on Prevention of the EMS Caused by Vibrio parahaemolyticus in white  shrimp            (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Author :  Jumreonsri Thavornsuwan1*  and Janejit  Khongkumnerd 2   Title : Regional Technical Guidelines on Early Warning System for Aquatic Animal Health Emergencies  Agency : The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)Agency : The Southeast Asian Fisheries Development  Center (SEAFDEC)   Genetics   Farm management     Title : Adaptive Learning in Sustainable Aquaculture Best Practices forSmall-Scale Shrimp Farmers in Thailand (SSSF-   Thailand)  Agency : Organization involved: Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) The Food School (TFS) Department of   Fisheries (DOF), Thailand and Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFP)                Link website : https://enaca.org/?id=983   Feed   Others    
Thailand   2021-01-26 12:54